Jak dětem pomoci v rozvoji jazykových dovedností (2. díl)

V pobočce WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v Mostě nabízíme klientům služby včetně rozvoje jazykových dovedností pro děti. V prvním dílu našeho blogu jsme popsali nejdůležitější kroky, jakými v této oblasti dětem efektivně pomoci. 

Rozvoj jazykových dovedností je důležitý i kvůli socializaci v dětském kolektivu. Děti si totiž řečové obtíže mohou zafixovat a jen obtížně je pak lze odstraňovat. Ve školní či jiné skupině se tak mohou setkávat s nelichotivými reakcemi vrstevníků.

Přečtěte si další z častých otázek, se kterými se v rámci této služby setkáváme:

Jak často doma cvičit jazykové dovednosti?

Doporučujeme rodičům, aby s dětmi trénovali každý den 10-15 minut. Poskytujeme pracovní listy na rozvoj řeči, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání podle individuálních potřeb klienta. 

Sledujete i kresebný projev dítěte?

Analýza kresby dítěte spadá do kompetence psychologa, který může poskytnout podrobný rozbor kresby a sleduje, zda kresba odpovídá věku dítěte. Soustředí se také na to, jak dítě vnímá prostor a plochu, jaká je vizuomotorická koordinace a úroveň zrakového vnímání. Dále také úchop tužky, pozornost, trpělivost či smysl pro detail.   

Jak souvisí motorika s rozvojem řeči? 

Rozvoj v oblasti jemné a hrubé motoriky podporuje a ovlivňuje řečový vývoj dítěte. Motorika i řeč jsou spojené s pohybem, v případě řeči je to pohyb rtů, jazyka či hlasivek. Deficity v jedné oblasti zasahují do oblasti druhé. Rozvíjíme-li oblast jemné a hrubé motoriky, pozorujeme zlepšení v oblasti řeči, ale i zrakového vnímání či grafomotoriky. Ke komplexní péči přispěje určitě i péče ergoterapeuta, který se zaměřuje mimo jiné i na rozvoj hrubé a jemné motoriky.

Jakou péči vyhledat, když se objeví koktavost u dítěte?

K léčbě koktavosti doporučujeme co nejdříve vyhledat logopedickou péči, případně psychologa, který pomůže s terapií, může pomoci odhalit i příčinu vzniku koktavosti a spolupracovat na léčbě. Ze zkušeností některých klientů pomohla při léčbě koktavosti i kineziologie, která pomáhá hledat příčinu problému.  

Více informací o službách pobočky v Mostě

Comments